អំពី​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតឈ្មោះណាន់ឆាងស៊ីម៉ងត៍ជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដែលមានប្រភពដើមពីក្រុមហ៊ុន ៦០៣ បានបង្កើតឡើងនៅខែឧសភាឆ្នាំ ១៩៦៦ ។ ក្រុមហ៊ុន Nanchang ស៊ីម៉ងត៍ទទួលខុសត្រូវបំណុលលីមីតធីត។ វាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ដោយក្រុមហ៊ុនចិនថេនស្តានហាយតិចណូឡូជីខូអិលធីឌីហើយវាក៏ជាសហគ្រាសបុត្រសម្ព័ន្ធសំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុនចិនមីនីថេលគ្រុបខូអិលធីឌីផងដែរ។

  • 212

ព័ត៌មាន

ផលិតផលចុងក្រោយ