អំពី​ពួក​យើង

Nanchang Cemented Carbide Limited Liability Company (NCC) គឺជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋ ដែលមានប្រភពចេញពីរោងចក្រ 603 ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ 1966។ វាត្រូវបានប្តូរឈ្មោះទៅជា Nanchang Cemented Carbide Plant ក្នុងឆ្នាំ 1972។ វាបានកែទម្រង់ទម្រង់នៃភាពជាម្ចាស់ដោយជោគជ័យនៅក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ 2003 ដើម្បីបង្កើតជាផ្លូវការ។ Nanchang Cemented Carbide Limited Liability Company.It ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ដោយ China Tungsten High Tech Materials Co.,Ltd.ហើយវាក៏ជាសហគ្រាសបុត្រសម្ព័ន្ធស្នូលរបស់ China Minmetals Group Co., Ltd.

  • 212

ព័ត៌មាន

ផលិតផលចុងក្រោយ